Sie sind hier: Startseite » Kampfkünste » Karate » Kihon

Kihon

Tsuki Waza

- Kette Junzuki Nidozuki
- Kette Gyakuzuki Nidozuki
- Kette Junzuki No Tsukomi Nidozuki
- Kette Gyakuzuki No Tsukomi Nidozuki - Tobikomizuki
- Nagashizuki

Keri Waza

- Maegeri
- Mawashigeri
- Sokuto Fumikomi
- Sokuto
- Yokogeri
- Hiza geri Mae Yoko
- Ushirogeri
- Nidangeri
- Tobi Sokuto (Kesa Geri)
- Ushiromawashigeri

Uchi Waza